Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Miejsko-Gminnego PZW nr 36 w Nowogardzie W dniu 27 stycznia 2019 r, o godzinie 9.30, w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul Bohaterów Warszawy w Nowogardzie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze koła Miejsko Gminnego PZW nr 36 w Nowogardzie.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Grzegorz Rogalewicz- Prezes Okręgu PZW w Szczecinie i Krzysztof Kolibski-zastępca Burmistrza Nowogardu. W zebraniu wzięło udział 40 członków koła.
Na wstępie obrad Prezes Okręgu PZW w Szczecinie, Grzegorz Rogalewicz, przedstawił ogólne dane o działalności, użytkowaniu, ochronie wód i zarybianiu na terenie okręgu PZW w Sczecinie. Omówił zakres robót modernizacyjnych na terenie obiektu wylęgarniczo- zarybieniowego i stawów Ośrodka Hodowlano-Zarybieniowego w Goleniowie. Zwrócił również uwagę na działalność edukacyjno -wychowawczą, prace z młodzieżą i ochroną wód przez Społeczną Straż Rybacką.

Sprawozdanie z działalności koła za 2018 rok, w imieniu Zarządu przedstawił Prezes Koła Kazimierz Ziemba. W okresie sprawozdawczym (2018), Zarząd Koła pracował w 12 osobowym składzie. Odbył 11 posiedzeń statutowych. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego. Do najczęściej poruszanej tematyki na posiedzeniach Zarządu Koła były sprawy związane z realizacją celów statutowych związku poprzez organizowanie zawodów i imprez sportu wędkarskiego wraz z analizą kosztów z tym związanych, ochrona wód i ochrona środowiska a w szczególności ładu i porządku na stanowiskach wędkarskich, pomostach i miejscach cumowania łodzi, sprawy związane z budową slipów na jeziorze Nowogardzkim i jeziorze Karsk. Omawiano również sprawę zarybiania jeziora Nowogardzkiego, jeziora Kościuszki, i jeziora Karsk. Tematem obrad posiedzeń Zarządu Koła były także: współpraca z młodzieżą i dziećmi, powołanie przy Kole Rady ds. młodzieży, funkcjonowanie szkółek wędkarskich, działalności Społecznej Straży Rybackiej, utrzymanie naprawa i porządkowanie przystani wędkarskiej w Olchowie, przegląd stanu technicznego kładek wędkarskich i utworzenie strony internetowej Koła(www.pzw36.nowogard.eu). Stan członków koła na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 610 osób, w tym 14 osób-młodzieży. W porównaniu do 2017 roku nastąpił spadek o 28 członków. Spowodowany m.in. wyjazdem z dotychczasowego miejsca zamieszkania, śmiercią członka, nieodprowadzanie składki członkowskiej z powodu jej wysokości oraz wybór łowisk na wodach Szczecińskiego Urzędu Morskiego, gdzie opłaty są znacząco niższe. W roku 2018 zgodnie z przyjętym terminarzem imprez wędkarskich zorganizowanych zostało 15 imprez, w których udział wzięło 385 członków, w tym 57 dzieci. Uzyskane wyniki wraz z informacją o przebiegu zawodów umieszczane są w Dzienniku Nowogardzkim. Na organizację zawodów w 2018 roku wydatkowano kwotę 16 015,00 złotych, w tym; dla dzieci i młodzieży 1240,67 zł, upominki, puchary i dyplomy na kwotę 10 717,39, transport i delegację 3 734,00 zł oraz produkty spożywcze 1 563,61 zł. Praca z dziećmi i młodzieżą jest jednym z priorytetów w pracy naszego Koła. Przy kole PZW nr 36 działa aktualnie 1 szkółka wędkarska dla dzieci i młodzieży w Krzywicach pn,, Krzywickie Karasie”, którą prowadzi Bogdan Kondratowicz. Szkółka przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzona przez Janusza Zamarę została rozwiązana w związku z przejściem na emeryturę Janusza Zamary i braku jego zastępcy. Do szkółki ,,Krzywickie Karasie” uczęszcza 15 dzieci. Zajęcia teoretyczne odbywają się w świetlicy wiejskiej w Krzywicach a praktyczne na stawie w Krzywicach i jeziorze Nowogardzkim. Na prowadzonych zajęciach dla początkujących wędkarzy zwracana jest szczególna uwaga na ochronę przyrody, ekologię, przepisy regulaminowe przy połowach ryb, metody połowu ryb, znajomość statutu PZW i bezpieczeństwo nad wodą. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia, podjętą na wniosek Bogdana Kondratowicza opiekuna szkółki Krzywickie Karasie. Zarząd koła w dniu 07.03.2018 podjął uchwałę o powstaniu przy Kole Rady ds. młodzieży, a także przyjął regulamin jej pracy. Miejmy nadzieję, że działania Rady ds. młodzieży przyczyniają się do liczebnego wzrostu członków naszego koła i uzupełnią ubiegłoroczny spadek. Zgodnie z planem zarybiania wynikających z zadeklarowanych operacji rybackich przez Okręg PZW Szczecin, w 2018 roku w okresie wiosenno-jesiennym nasze wody zostały zarybione w następujących ilościach i tak: jezioro Nowogardzkie – szczupak wylęg żerujący 10 0000 szt, karp kroczek 100kg, lin kroczek 100kg. Jezioro Kościuszki w Olchowie, szczupak wylęg zerujący 100 000 szt, karp kroczek 100kg, lin kroczek 150 kg. Jezioro w Karsku – karp kroczek 50 kg , lin kroczek 50kg. W zakresie ochrony wód i przyrody nasi członkowie aktywnie współpracują ze Społeczną Strażą Rybacką. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Nowogardzka Grupa w Olchowie, która bardzo aktywnie działa na jeziorze Kościuszki. Niestety grupie tej brakuje na wyposażenie przyczepki do przewozu łodzi o której zakup aktualnie Zarząd Koła czyni starania. Na skutek dewastacji corocznie dokonujemy remontu i napraw przystani wędkarskiej w Olchowie. Wykonanie remontu w roku bieżącym według wstępnych szacunków wymagać będzie nakładów w wysokości ok 3 000,00zł. Gospodarka finansowa Koła odbywała się w oparciu o przyjęty budżet Koła i preliminarz wydatków na 2018. W 2018 roku do dyspozycji Zarządu Koła było 26 578,46 zł z czego wydatkowano 21 095,73 zł. Pozostałe środki wraz z dochodami w 2019 r, będą do dyspozycji Zarządu Koła w roku bieżącym.

W zakresie współpracy z samorządami i instytucjami zarząd Koła na bieżąco utrzymuje bezpośredni kontakt z władzami samorządowymi w Nowogardzie, Starostwem Powiatowym w Goleniowie. Organizujemy wspólnie otwarte imprezy wędkarskie. Kontynuować nadal będziemy sprawę budowy slipu na jeziorze Nowogardzkim. Z uwagi na wysoki koszt jego budowy, Koło samodzielnie nie jest w stanie tego zrealizować.

Dziękujemy Burmistrzowi Nowogardu, Robertowi Czapla, za dotychczasową pomoc i oczekujemy dalszej dobrej współpracy. Słowa podziękowania kierujemy również dla Klubu Żeglarskiego „Knanga”, który wypożycza nam swój sprzęt pływający do sprawnej obsługi odbywających się na jeziorze Nowogardzkim zawodów spinningowych. Bardzo dobrze układa nam się współpraca z wydawnictwem Dziennik Nowogardzki, który zamieszcza nasze ogłoszenia, komunikaty i informacje ze wszystkich imprez wędkarskich, za co im serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, za coroczne udostępnianie nam pomieszczeń szkoły do odbywania Walnych Zgromadzeń Koła. Dziękujemy również Zarządowi Spółki PKS Gryfice za możliwość korzystania z ich transportu. Zgodnie z porządkiem obrad w dalszej kolejności sprawozdanie złożyli; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Rzecznik dyscyplinarny Koła oraz w imieniu Społecznej Straży Rybackiej prezes Koła Kazimierz Ziemba. Następnie przystąpiono do dyskusji. Wystąpienia poszczególnych Członków Koła dotyczyły przede wszystkim ochrony wód oraz bieżącej działalności koła. Po zakończeniu dyskusji Prezes Koła Kazimierz Ziemba omówił Plan działania Koła na rok 2019, podał terminarz wędkarskich imprez sportowych na rok 2019. Następnie przewodniczący komisji uchwał i wniosków zaproponował przyjęcie uchwał i zatwierdzenie dokumentów programowych koła na 2019 rok. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał je pod głosowanie. Uchwały zostały przyjęte z możliwością dokonania korekt przez Walne Zgromadzenie w przypadku uzasadnionej potrzeby. Na zakończenie przewodniczący obrad serdecznie podziękował wędkarzom i zaproszonym gościom za udział w zebraniu oraz drugi już raz z kolei zaskoczył wszystkich, miłym komunikatem. Poinformował, że Krzysio Pędziszczak- doskonały myśliwy członek naszego koła pozyskał dorodnego dzika i przekazał go na rzecz koła. Prezes koła Kazimierz Ziemba po zbadaniu dzika przez lekarza weterynarii przygotował kulinarnie dziczyznę do spożycia. Pieczywo sponsorowali właściciele piekarni Barbara i Waldemar Pędziszczakowie. Za tak miły gest w imieniu wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia serdecznie sponsorom dziękujemy.

Dziczyzna wszystkim smakowała znakomicie.

Z wędkarskimi pozdrowieniami Tadeusz Siembida
Sekretarz Koła MG PZWnr 36 w Nowogardzie
Zdjęcia - Mariusz Bedyński

                                                                                                     

© 2018 JoomShaper, All Right Reserved