Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia
W dniu 07.11.2021 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła Miejsko – Gminnego Nr. 36 w Nowogardzie. Zebranie to jak od wielu lat odbyło się w stołówce Szkoły Podstawowej Nr.3 w Nowogardzie. Po oficjalnym rozpoczęciu Zebrania , którego dokonał Prezes Koła Kazimierz Ziemba przywitano Wszystkich przybyłych gości i członków po czym uczczono minutą ciszy naszych Kolegów którzy odeszli już na wieczne łowy. Chwile póżniej wybrano Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia raz Sekretarza. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Kolega Kazimierz Ziemba a Sekretarzem Kolega Tadeusz Siembida. Przewodniczący przejął prowadzenie zebrania i po przedstawieniu porządku obrad odbyło się głosowanie które potwierdziło jego porządek. W dalszej części obrad dokonano wyboru składów Komisji Skrutacyjnej, Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Po wyborze Kandydatów do poszczególnych Komisji poddano je pod głosowanie i po ukonstytuowaniu się tych Komisji ich przewodniczącymi zostali :

Komisja Skrutacyjna - Janusz Rulski
Komisja Wyborcza - Ładysław Luberadzki
Komisja Uchwał i Wniosków - Zygmunt Lisowski
Komisji Mandatowej - Tomasz Stankiewicz.

W dalszej  części Zebrania Prezes Koła Kazimierz Ziemba zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z dziełalności Koła za 2020 – 2021 rok:

  • Z projektem “Planu Działania“ Koła na 2022 rok,
  • Sprawozdanie z dziełalności sportowej Koła w 2020 – 2021 roku,
  • Sprawozdaniem finansowym oraz preliminarzem budżetowym Koła na 2022 rok.
  • Dodatkowo wysłuchano sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Komendanta S.S.R. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. W wyniku głosowania zebrani udzielili absolutorium i chwilkę póżniej Przewodniczący Komisji Wyborczej Kolega Ładysław Luberadzki zarządził przeprowadzenie wyborów nowego Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Po przedstawieniu kandydatów i przeprowadzeniu głosowania zatwierdzającego poszczególne kandydatury dokonano następujących wyborów:
  • Prezes Koła

             Bedyński Mariusz

       -     Zarząd Koła

            Garguliński Marek
            Kondratowicz Bogdan
            Rekowska Danuta
            Rekowski Bogusław
            Leśniewski Jan
            Luberadzki Ladysław
            Pędziszczak Krzysztof
            Otocki Grzegorz
           Rogoś Adam
           Szpyra Łukasz
           Toruń Tomasz
           Górecki Filip

    -     Komisja Rewizyjna Koła

          Stankiewicz Tomasz
          Wiatr Marek
          Piątek Krystian

    -     Sąd Koleżeński

          Bonifrowski Wojciech
          Motyl Stanisław
          Biernacki Piotr

W dalszej części Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru Delegatów oraz Zastepców  Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW, które to kandydatury również poddane zostały pod głosowanie i tak wybrano Delegatów i Zastępców Delegatów:

Bedyński  Mariusz - delegat
Kondratowicz Bogdan - delegat
Luberadzki Ładysław - delegat
Otocki Grzegorz - delegat
Rekowski Bogusław - zastępca delegata
Garguliński Marek - zastępca delegata

Po zakończeniu Wyborów nowego kierownictwa Koła przyszedł czas na bardzo przyjemne wydarzenie a mianowicie wręczenie Odznaczeń PZW oraz wyróżnień dla zasłużonych Członków Koła które otrzymali:

Złota Odznaka PZW z wieńcami otrzymał Kolega Józef Jóżwiak,

Brązową Odznakę PZW otrzymali:

Ryszard Lis
Tomasz Toruń
Jan Abramowicz
Patryk Kalinowski

Po uroczystym wręczeniu tych zaszczytnych Odznaczeń Przewodniczący Zgromadzenia Kolega Kazimierz Ziemba otworzył dyskusje w której odniesiono się do:

  • Budowy slipu do wodowania łodzi na j. Nowogardzkim
  • Przycinki i prześwietleniu drzew znajdujących się przy murku na j. Nowogardzkim
  • Budowę pomostu do cumowania łodzi na j. Nowogardzkim
  • Zwiększenie kwoty wpisowego na zawodach wędkarskich

Po burzliwej dyskusji nad niektórymi zagadnieniami Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił przyjęte uchwały i wnioski które podlegały głosowaniu a Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie owe uchwały i wnioski. Po wyczerpaniu już wszystkich ważnych dla Koła spraw Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował przybyłym Członkom Koła oraz zaproszonemu przedstawicielowi Dziennika Nowogardzkiego Koledze Przemkowi Saji za przybycie. Niestety pomimo zaproszenia nie przybył Burmistrz Nowogardu Pan Robert Czapla ani nikt z Urzędu Miasta a spowodowane to było ważnymi sprawami służbowymi Pana Burmistrza. Zaraz po podziękowaniach ustępujący Prezes Koła oddał głos nowowybranemu Prezesowi Koła - Mariuszowi Bedyńskiemu który potwierdził chęć dalszej pracy na rzecz Koła i poprosił o wsparcie wszystkich Członków koła. Po tym wystąpieniu Przewodniczący Kazimierz Ziemba zakończył tegoroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejsko Gminnego Nr. 36 w Nowogardzie. Niestety smutnym aspektem chyba każdego naszego Zgromadzenia jest bardzo mała frekwencja Członków Koła bo na 624 członków było nas tylko 40 osób.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes Mariusz Bedyński

© 2018 JoomShaper, All Right Reserved